نمایندگی ها

 

نمایندگی سامانه ی امنیت و کیفیت ترانسفورماتور (DTMS (Distrubution Transformers Measuring System

 

اهمیت استفاده از سیستم DTMS

عملکرد ترانسفورماتور ها در سطوح مختلف نقش کلیدی و موثری در حفظ پایداری و ارتقای قابلیت اطمینان شبکه قدرت دارد، اما عوامل متعددی از قبیل سرقت ترانسفورماتور ها، بهره برداری نادرست، نیاز به انجام سرویس ها و تعمیرات بموقع که ناشی از عدم دسترسی به اطلاعات جامع در خصوص ترانسفورماتور ها است موجب به وجود آمدن شرایط بحرانی برای آن می شود، این شرایط بحرانی علاوه بر اینکه منجر به کاهش طول عمر ترانسفورماتور ها و یا تحمیل هزینه های تعمیرات و تعویض قطعات آن می شود، بعضاً موجب خارج شدن ترانسفورماتور ها از مدار و به دنبال آن محدودیت در انتقال قدرت در شبکه می گردد.
بر این اساس سیستم DTMS ز(Distribution Transformers Monitoring System) با نظارت بر پارامتر های کیفی و امنیتی ترانسفورماتور ، از بروز خطاها و دسترسی های غیر مجاز جلوگیری بعمل می آورد. ارسال هشدار های اتوماتیک به همراه بارگیری آنلاین و دوره ای ترانسفورماتور از مزایای اصلی استفاده از این سیستم بوده و بهره برداری از شبکه توزیع را آسانتر و هوشمند تر خواهد نمود.