هوشمندسازی وتاثیر آن در مصرف انرژی ساختمان ها

هوشمندسازی وتاثیر آن در مصرف انرژی ساختمان ها

کاهش مصرف انرژی ساختمان

بالــغ بــر ۴۰ درصــد انــرژی در بخــش ســاختمان ها (اعــم از سـاختمان های مسـکونی، تجـاری و اداری) مصــرف مــی شــود. دســته بنــدی ســاختمان های مســکونی بــر اســاس انــرژی مصرفــی ســالانه در هــر متــر مربــع تــا ۱۰۰ کیلــووات ســاعت بســیار خــوب اســت. بیــن ۱۰۰ تــا ۲۰۰ قابــل قبــول اســت. بین ۲۰۰ تــا ۳۰۰ مشــکل دارد و بایــد حــل شــود کــه بــرای آن از راهکارهــای ارزان قیمــت مــی تــوان اســتفاده کــرد. بیــن ۳۰۰ تــا ۴۰۰ مشــکل اساســی دارد و تعمیــرات اساســی نیــاز دارد مثــلا پنجره هــای آن بایــد کامــل عــوض شــود. از ۴۰۰ بـه بـالا اصـلاً قابـل سـکونت نیسـت. از روی قبـض بـرق و گاز مصرفـی مـی تــوان میــزان مصــرف انــرژی خانــه را حســاب کــرد. اعــداد ذکــر شــده مجمـوع انـرژی گاز و بـرق اسـت، کـه البتـه مصـرف انـرژی گاز بسیار بیشـتر از مصــرف انــرژی بــرق اســت. یعنــی مصــرف انــرژی گاز بــه بــرق در ســاختمان ها، معمــولاً نســبت ۴ بـه ۱ اسـت. کـه قابـل توجـه اسـت و مــا مصــرف انــرژی بــرای آب گــرم و پخــت غــذا و … را دســت کــم مــی گیریــم.

تراز مصرف کل حامل های انرژی ساختمان

تراز مصرف کل حامل های انرژی ساختمان

در ایــران بــه طــور عمــده ســاختمان های مســکونی در رده ۲۰۰ تــا ۳۰۰ کیلــووات ســاعت در متــر مربــع هســتند نــه اینکــه ســاختمان بــا مصــرف انــرژی ایــده آل ســاخته نشــود، امــا بیشــتر ســاختمان ها در ایـن رده قـرار دارنـد. مـا مـی خواهیـم آن هــا را بــه رده قابــل قبــول ۱۰۰ تــا ۱۵۰ کیلــووات ســاعت در ســال در هـر مترمربـع برسـانیم یعنـی مصـرف انــرژی را ۵۰ درصــد کاهــش دهیــم. ایــن ۵۰ درصــد مقایســه مــا بــا یــک ســاختمان در اقلیــم مشــابه در اروپــا، در مقیــاس کیلــووات ســاعت بـر مترمربـع اسـت. یعنـی مـا بـه طـور متوســط دو برابــر یــک ســاختمان در اروپــا در اقلیــم مشــابه خودمــان انــرژی مصــرف مــی کنیــم. اینکــه چگونــه بــه ایــن کاهــش دســت پیــدا کنیــم، یکــی از راهکارهــا، هوشمندســازی اســت. بــا اعمــال نظــارت مبحــث نــوزده مقــررات ملــی ســاختمان پتانســیل صرفــه جویــی ۵۰ درصــدی وجــود دارد. البتــه طبیعــی اســت کــه مــا بــرای رســیدن بــه ایــن کاهــش، در اولویــت اول از راه هــای کــم هزینــه و یــا بــدون هزینــه اســتفاده کنیــم. مثـلا شــعار ” لامــپ اضافــی خامـوش” یعنـی یـک حرکـت بـدون هزینــه. حــالا اگــر آن را هوشــمند کردیـم کـه خـودش بـه طـور خـودکار خامـوش شـود یعنـی مـا یـک هزینـه هوشمندســازی را اضافــه کردیــم. در مرحلــه بعــد بایــد برویــم ســراغ کارهایـی کـه بـا هزینـه کـم انجـام مـی شــود. ماننــد ســرویس ها و تعمیــر تأسیســات ســرمایش و گرمایــش. مثـلاً اضافــه کــردن یــک ســایه بــان همینطــور کــه مــی بینیــد روش هــای بهــره وری انــرژی بســیار کــم هزینــه اســت. بنابرایــن مخصوصــاً بــرای کشــور مــا کــه از ایــن لحــاظ عقــب هســتیم و خیلــی جــای کار داریــم رفتــن بــه ســمت انــرژی خورشــیدی منطقــی بــه نظــر نمــی رسـد. کشـورهای پیشـرفته اروپایـی و ژاپـن کـه درایـن بحـث در حـد اعـلا کار کـرده انـد آن هـا بـه سـمت انـرژی خورشــیدی و انــرژی بــادی مــی رونــد تــا مصــرف انــرژی فسیلی شــان بــه حداقــل برســد. امــا مــا کارهــای خیلـی جلوتـر از آن بایـد انجـام دهیم. وقتــی هنــوز روی کولرهای مــان یــک سـایبان ارزان قیمـت نگذاشـته ایـم، لامپ هــای رشــته ای پرمصــرف را جمــع نکــرده ایــم. خریــدن PV (انـرژی خورشـیدی) اصـلا اقتصـادی نیســت.

راهکارهای کاهش مصرف انرژی در اجلاس کپنهاک

وقتـی مـی توانیـم بـا ۲ سـنت در هـر کیلــووات ســاعت بــا کارهــای بهــره وری انــرژی صرفــه جویــی داشــته باشــیم رفتــن بــه ســمت اســتفاده از انــرژی خورشــیدی بــا ۳۳ تــا ۳ ســنت کار درســتی نیســت. در حقیقــت ۱۵ برابــر بیشــتر هزینــه مــی کنیــم. راهکارهــای زیــادی پیــش روی مــا قــرار دارد کــه هوشمندســازی یکــی از آن راهکارهاســت. مــی توانیــم لامپ های مــان را کــم مصــرف کنیـم. مـی توانیـم وسـایل پرمصـرف خانــه را بــا وســایل کــم مصــرف تــر جایگزیــن کنیــم. مــی توانیــم بــرای کولــر ســایبان بگذاریــم. یــا از رنــگ روشــن اســتفاده کنیــم. البتــه مــی توانیــم از PV یــا انــرژی خورشـیدی هـم اسـتفاده کنیـم و ۵۰ درصـد مصـرف بـرق خانـه را بـا انـرژی خورشـیدی تامیـن کنیـم، ولـی بایـد از کارهـای کـم هزینـه شـروع کنیـم. اگــر بخواهیــم دســته بنــدی کنیــم کارهــای هوشمندســازی جــزء راهکارهــای کــم هزینــه اســت، کــه بســیار جــای کار دارد. ایــن نمــودار (نمــودار ۲ ) مصــرف انـرژی فسـیلی یـا همـان تولیـد CO2 را نشــان مــی دهــد. کــه خــط قرمــز رونـد مصـرف انـرژی فسـیلی از سـال ۲۰۰۵ تــا ســال ۲۰۳۰ اســت کــه بــا فـرض تغییـر نکـردن رویـه، تولیـد گاز CO2 را تــا ســال ۲۰۳۰ پیــش بینــی مــی کنــد و رونــد وحشــتناکی را از لحــاظ گرمایــش زمیــن نشــان مــی دهــد. ۲ راهــکار بــرای کاهــش تولیــد CO2وجــود دارد کــه در راه حــل ۵۵۰ تولیــد آن افزایــش پیــدا نمــی کنــد و ثابــت مــی مانــد ولــی در راهــکار ۴۵۰ تولیــد CO2 کاهــش قابــل توجهــی پیــدا مــی کنــد. روشــهای کاهــش در راهــکار ۴۵۰ همانطــور کــه در نمــودار مــی بینیــد ۵۴ درصــد آن از طریــق بهــره وری انــرژی محقــق مــی شــود. ۲۳ درصــد آن بــا انــرژی هــای تجدیدپذیــر و ۹ درصــد آن بــا انــرژی هســته ای تامیــن مــی شــود. همانطـور کـه مـی بینیـد، بهـره وری انــرژی نقــش مؤثــری در کاهــش مصــرف ســوخت های فســیلی دارد و ســهم آن از ســایر روش هــا بیشــتر اسـت یعنـی بیـش از ۵۰ درصـد آن بـا بهــره وری انــرژی انجــام مــی شــود.

 

فرهنگ سازی خانه هوشمند، مهمتریــن موضــوع در بخــش هوشمندســازی ایــن اســت کــه شــرکت های صاحــب دانــش راهکار مناســب و اقتصــادی ارائــه دهنــد.

خانه هوشمند

با بکارگیری انواع و اقسام سنسورهای حسی در داخل و خارج ساختمان و با بکارگیری یک شبکه و سیستم واحد میتوان بصورت تداومی و بدون درنگ اطلاعات دما، فشار، رطوبت، دبی هوا و میزان اکسیژن و دی اکسید کربن را در اختیار داشت و از آنها در جهت رسیدن به شرایط ایده آل استفاده کرد.

در یک ساختمان هوشمند با امکانات نرم افزاری بوجود آمده میتوان نمودارهای مختلفی را برحسب زمان در اختیار داشت و از آنها در جهت بهبود کیفی شرایط زیستی و حداکثر استفاده از هوای طبیعی را برای ساکنین بوجود آورد.

در زمان کارکرد سیستم هوشمند، ساکنان در جهت صرفه جویی مصرف انرژی حق باز کردن پنجره ها را نخواهند داشت و در ساختمانهای اداری قبل از اتمام ساعت کار این سیستم بصورت اتوماتیک و متناوب شروع به خاموش کردن سیستم های تهویه مطبوع می کند .

در یک ساختمان هوشمند با امکانات بوجود آمده می توان در هر زمان میزان مصرف انرژی بر پایه مصرف انرژی سوخت و برق را بدست آورد و از آن در جهت کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان ( مبحث نوزدهم – مقررات ملی ساختمان ) بهره برد.

بیشترین مصرف انرژی در ساختمان توسط سیستم روشنایی بوجود می آید که با هوشمندسازی این سیستم می توان از اتلاف انرژی تا حد زیادی جلوگیری کرد که این عمل با ترکیب روشنایی روز و روشنایی مصنوعی به بهترین نحو و خاموش کردن چراغ ها در زمان بدون مصرف بوجود می آید.

تاثیر هوشمندسازی در کاهش مصرف انرژی

تاثیر هوشمندسازی در کاهش مصرف انرژی

مدیریت ساختمان امروزه بر پایه و با امتیازات شبکه جهانی اینترنت و کنترل ساختمان از راه دور توسط سیستم های ارتباطی متداول در دنیا است به اینصورت که با راه اندازی سایت ساختمان مورد نظر و با وارد کردن شناسه کاربری و رمز عبور میتوان از هر مکانی بر ساختمان احاطه داشت .

در اینگونه ساختمان ها میتوان با نصب تابلوهای نمایشگر الکترونیکی در مکانهای خاص ساختمان و نمایش دادن اطلاعات مختلف از سیستم های کنترلی ساختمان زندگی را برای ساکنین لذت بخش کرد .

در جهت کاهش هزینه های صنعت ساختمان و استفاده بهینه از تکنولوژی و بکارگیری فناوری ارتباطات و رایانه، عملکرد سیستم های مدیریت و اتوماسیون ساختمان چشمگیرتر می گردند که در مجموع صرفه جویی انرژی را در بر خواهد داشت بطوریکه صرفه جویی های ناشی از بکارگیری این سیستم ها در مدت زمان کوتاهی موجب جبران هزینه های مربوطه می شود.

سیستم های کنترل هوشمند دارای انعطاف بالایی خواهند بود که میتوان براحتی آنها را با نیازهای مختلف منطبق نمود.

همچنین در هنگام بهره برداری براحتی میتوان عملیات تغییر و بهینه سازی برای راهبری بهتر و کاهش هزینه های انرژی و کاهش هزینه های تعمیراتی را انجام داد.

 

منابع

مجله خانه هوشمند ما

http://www.betiss.com

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *