هوشمندسازی وتاثیر آن در مصرف انرژی ساختمان ها

هوشمندسازی وتاثیر آن در مصرف انرژی ساختمان ها

کاهش مصرف انرژی ساختمان

بالــغ بــر ۴۰ درصــد انــرژی در بخــش ســاختمان ها (اعــم از سـاختمان های مسـکونی، تجـاری و اداری) مصــرف مــی شــود. دســته بنــدی ســاختمان های مســکونی بــر اســاس انــرژی مصرفــی ســالانه در هــر متــر مربــع تــا ۱۰۰ کیلــووات ســاعت بســیار خــوب اســت. بیــن ۱۰۰ تــا ۲۰۰ قابــل قبــول اســت. بین ۲۰۰ تــا ۳۰۰ مشــکل دارد و بایــد حــل شــود کــه بــرای آن از راهکارهــای ارزان قیمــت مــی تــوان اســتفاده کــرد. بیــن ۳۰۰ تــا ۴۰۰ مشــکل اساســی دارد و تعمیــرات اساســی نیــاز دارد مثــلا پنجره هــای آن بایــد کامــل عــوض شــود. از ۴۰۰ بـه بـالا اصـلاً قابـل سـکونت نیسـت. از روی قبـض بـرق و گاز مصرفـی مـی تــوان میــزان مصــرف انــرژی خانــه را حســاب کــرد. اعــداد ذکــر شــده مجمـوع انـرژی گاز و بـرق اسـت، کـه البتـه مصـرف انـرژی گاز بسیار بیشـتر از مصــرف انــرژی بــرق اســت. یعنــی مصــرف انــرژی گاز بــه بــرق در ســاختمان ها، معمــولاً نســبت ۴ بـه ۱ اسـت. کـه قابـل توجـه اسـت و مــا مصــرف انــرژی بــرای آب گــرم و پخــت غــذا و … را دســت کــم مــی گیریــم.

تراز مصرف کل حامل های انرژی ساختمان

تراز مصرف کل حامل های انرژی ساختمان

در ایــران بــه طــور عمــده ســاختمان های مســکونی در رده ۲۰۰ تــا ۳۰۰ کیلــووات ســاعت در متــر مربــع هســتند نــه اینکــه ســاختمان بــا مصــرف انــرژی ایــده آل ســاخته نشــود، امــا بیشــتر ســاختمان ها در ایـن رده قـرار دارنـد. مـا مـی خواهیـم آن هــا را بــه رده قابــل قبــول ۱۰۰ تــا ۱۵۰ کیلــووات ســاعت در ســال در هـر مترمربـع برسـانیم یعنـی مصـرف انــرژی را ۵۰ درصــد کاهــش دهیــم. ایــن ۵۰ درصــد مقایســه مــا بــا یــک ســاختمان در اقلیــم مشــابه در اروپــا، در مقیــاس کیلــووات ســاعت بـر مترمربـع اسـت. یعنـی مـا بـه طـور متوســط دو برابــر یــک ســاختمان در اروپــا در اقلیــم مشــابه خودمــان انــرژی مصــرف مــی کنیــم. اینکــه چگونــه بــه ایــن کاهــش دســت پیــدا کنیــم، یکــی از راهکارهــا، هوشمندســازی اســت. بــا اعمــال نظــارت مبحــث نــوزده مقــررات ملــی ســاختمان پتانســیل صرفــه جویــی ۵۰ درصــدی وجــود دارد. البتــه طبیعــی اســت کــه مــا بــرای رســیدن بــه ایــن کاهــش، در اولویــت اول از راه هــای کــم هزینــه و یــا بــدون هزینــه اســتفاده کنیــم. مثـلا شــعار ” لامــپ اضافــی خامـوش” یعنـی یـک حرکـت بـدون هزینــه. حــالا اگــر آن را هوشــمند کردیـم کـه خـودش بـه طـور خـودکار خامـوش شـود یعنـی مـا یـک هزینـه هوشمندســازی را اضافــه کردیــم. در مرحلــه بعــد بایــد برویــم ســراغ کارهایـی کـه بـا هزینـه کـم انجـام مـی شــود. ماننــد ســرویس ها و تعمیــر تأسیســات ســرمایش و گرمایــش. مثـلاً اضافــه کــردن یــک ســایه بــان همینطــور کــه مــی بینیــد روش هــای بهــره وری انــرژی بســیار کــم هزینــه اســت. بنابرایــن مخصوصــاً بــرای کشــور مــا کــه از ایــن لحــاظ عقــب هســتیم و خیلــی جــای کار داریــم رفتــن بــه ســمت انــرژی خورشــیدی منطقــی بــه نظــر نمــی رسـد. کشـورهای پیشـرفته اروپایـی و ژاپـن کـه درایـن بحـث در حـد اعـلا کار کـرده انـد آن هـا بـه سـمت انـرژی خورشــیدی و انــرژی بــادی مــی رونــد تــا مصــرف انــرژی فسیلی شــان بــه حداقــل برســد. امــا مــا کارهــای خیلـی جلوتـر از آن بایـد انجـام دهیم. وقتــی هنــوز روی کولرهای مــان یــک سـایبان ارزان قیمـت نگذاشـته ایـم، لامپ هــای رشــته ای پرمصــرف را جمــع نکــرده ایــم. خریــدن PV (انـرژی خورشـیدی) اصـلا اقتصـادی نیســت.

راهکارهای کاهش مصرف انرژی در اجلاس کپنهاک

وقتـی مـی توانیـم بـا ۲ سـنت در هـر کیلــووات ســاعت بــا کارهــای بهــره وری انــرژی صرفــه جویــی داشــته باشــیم رفتــن بــه ســمت اســتفاده از انــرژی خورشــیدی بــا ۳۳ تــا ۳ ســنت کار درســتی نیســت. در حقیقــت ۱۵ برابــر بیشــتر هزینــه مــی کنیــم. راهکارهــای زیــادی پیــش روی مــا قــرار دارد کــه هوشمندســازی یکــی از آن راهکارهاســت. مــی توانیــم لامپ های مــان را کــم مصــرف کنیـم. مـی توانیـم وسـایل پرمصـرف خانــه را بــا وســایل کــم مصــرف تــر جایگزیــن کنیــم. مــی توانیــم بــرای کولــر ســایبان بگذاریــم. یــا از رنــگ روشــن اســتفاده کنیــم. البتــه مــی توانیــم از PV یــا انــرژی خورشـیدی هـم اسـتفاده کنیـم و ۵۰ درصـد مصـرف بـرق خانـه را بـا انـرژی خورشـیدی تامیـن کنیـم، ولـی بایـد از کارهـای کـم هزینـه شـروع کنیـم. اگــر بخواهیــم دســته بنــدی کنیــم کارهــای هوشمندســازی جــزء راهکارهــای کــم هزینــه اســت، کــه بســیار جــای کار دارد. ایــن نمــودار (نمــودار ۲ ) مصــرف انـرژی فسـیلی یـا همـان تولیـد CO2 را نشــان مــی دهــد. کــه خــط قرمــز رونـد مصـرف انـرژی فسـیلی از سـال ۲۰۰۵ تــا ســال ۲۰۳۰ اســت کــه بــا فـرض تغییـر نکـردن رویـه، تولیـد گاز CO2 را تــا ســال ۲۰۳۰ پیــش بینــی مــی کنــد و رونــد وحشــتناکی را از لحــاظ گرمایــش زمیــن نشــان مــی دهــد. ۲ راهــکار بــرای کاهــش تولیــد CO2وجــود دارد کــه در راه حــل ۵۵۰ تولیــد آن افزایــش پیــدا نمــی کنــد و ثابــت مــی مانــد ولــی در راهــکار ۴۵۰ تولیــد CO2 کاهــش قابــل توجهــی پیــدا مــی کنــد. روشــهای کاهــش در راهــکار ۴۵۰ همانطــور کــه در نمــودار مــی بینیــد ۵۴ درصــد آن از طریــق بهــره وری انــرژی محقــق مــی شــود. ۲۳ درصــد آن بــا انــرژی هــای تجدیدپذیــر و ۹ درصــد آن بــا انــرژی هســته ای تامیــن مــی شــود. همانطـور کـه مـی بینیـد، بهـره وری انــرژی نقــش مؤثــری در کاهــش مصــرف ســوخت های فســیلی دارد و ســهم آن از ســایر روش هــا بیشــتر اسـت یعنـی بیـش از ۵۰ درصـد آن بـا بهــره وری انــرژی انجــام مــی شــود.

 

فرهنگ سازی خانه هوشمند، مهمتریــن موضــوع در بخــش هوشمندســازی ایــن اســت کــه شــرکت های صاحــب دانــش راهکار مناســب و اقتصــادی ارائــه دهنــد.

خانه هوشمند

با بکارگیری انواع و اقسام سنسورهای حسی در داخل و خارج ساختمان و با بکارگیری یک شبکه و سیستم واحد میتوان بصورت تداومی و بدون درنگ اطلاعات دما، فشار، رطوبت، دبی هوا و میزان اکسیژن و دی اکسید کربن را در اختیار داشت و از آنها در جهت رسیدن به شرایط ایده آل استفاده کرد.

در یک ساختمان هوشمند با امکانات نرم افزاری بوجود آمده میتوان نمودارهای مختلفی را برحسب زمان در اختیار داشت و از آنها در جهت بهبود کیفی شرایط زیستی و حداکثر استفاده از هوای طبیعی را برای ساکنین بوجود آورد.

در زمان کارکرد سیستم هوشمند، ساکنان در جهت صرفه جویی مصرف انرژی حق باز کردن پنجره ها را نخواهند داشت و در ساختمانهای اداری قبل از اتمام ساعت کار این سیستم بصورت اتوماتیک و متناوب شروع به خاموش کردن سیستم های تهویه مطبوع می کند .

در یک ساختمان هوشمند با امکانات بوجود آمده می توان در هر زمان میزان مصرف انرژی بر پایه مصرف انرژی سوخت و برق را بدست آورد و از آن در جهت کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان ( مبحث نوزدهم – مقررات ملی ساختمان ) بهره برد.

بیشترین مصرف انرژی در ساختمان توسط سیستم روشنایی بوجود می آید که با هوشمندسازی این سیستم می توان از اتلاف انرژی تا حد زیادی جلوگیری کرد که این عمل با ترکیب روشنایی روز و روشنایی مصنوعی به بهترین نحو و خاموش کردن چراغ ها در زمان بدون مصرف بوجود می آید.

تاثیر هوشمندسازی در کاهش مصرف انرژی

تاثیر هوشمندسازی در کاهش مصرف انرژی

مدیریت ساختمان امروزه بر پایه و با امتیازات شبکه جهانی اینترنت و کنترل ساختمان از راه دور توسط سیستم های ارتباطی متداول در دنیا است به اینصورت که با راه اندازی سایت ساختمان مورد نظر و با وارد کردن شناسه کاربری و رمز عبور میتوان از هر مکانی بر ساختمان احاطه داشت .

در اینگونه ساختمان ها میتوان با نصب تابلوهای نمایشگر الکترونیکی در مکانهای خاص ساختمان و نمایش دادن اطلاعات مختلف از سیستم های کنترلی ساختمان زندگی را برای ساکنین لذت بخش کرد .

در جهت کاهش هزینه های صنعت ساختمان و استفاده بهینه از تکنولوژی و بکارگیری فناوری ارتباطات و رایانه، عملکرد سیستم های مدیریت و اتوماسیون ساختمان چشمگیرتر می گردند که در مجموع صرفه جویی انرژی را در بر خواهد داشت بطوریکه صرفه جویی های ناشی از بکارگیری این سیستم ها در مدت زمان کوتاهی موجب جبران هزینه های مربوطه می شود.

سیستم های کنترل هوشمند دارای انعطاف بالایی خواهند بود که میتوان براحتی آنها را با نیازهای مختلف منطبق نمود.

همچنین در هنگام بهره برداری براحتی میتوان عملیات تغییر و بهینه سازی برای راهبری بهتر و کاهش هزینه های انرژی و کاهش هزینه های تعمیراتی را انجام داد.

 

منابع

مجله خانه هوشمند ما

http://www.betiss.com

فناوری ساختمان هوشمند چیست؟

فناوری ساختمان هوشمند چیست؟

ساختمان هوشمند، ساختمانی است، مجهز به یک زیر ساخت ارتباطی قوی، که می تواند به صورت مستمر نسبت به وضعیت های متغیر محیط عکس العمل نشان داده و خود را با آن ها وفق دهد و همچنین به ساکنین ساختمان این اجازه را می دهد که از منابع موجود به صورت موثرتری استفاده نموده و امنیت و آرامش آنها را افزایش می دهد. با کمک این سیستم کاربر به راحتی می تواند کلیه تجهیزات را از داخل و خارج ساختمان توسط تلفن همراه، تبلت و یا کامپیوتر شخصی مانیتور و کنترل کند.

فلسفه اصلی فناوری ساختمان هوشمند، که بر اساس محوریت بخشیدن به شخص استفاده کننده و نیازهای او پایه ریزی شده است، به درخواست های امروز و آینده پاسخی ساده و مناسب می دهد و قابل هماهنگ شدن با فناوری های بعدی را داراست. در ساختمان هوشمند، منابع نور اعم از چراغ سقفی، دیواری، رومیزی، چراغ های رنگی تزیینی، فلورسنت و لامپ های LED همگی به تفکیک یا گروهی قابل کنترل می باشند. با این روش می توان بدون نیاز به سرکشی به چراغ ها، از وضعیت تک تک آن ها مطلع شد و آن ها را (روشن-خاموش) یا dim کرد.( کم و زیاد کردن شدت نور=dim )

ساختمان هوشمند قابلیت مدیریت سیستم دزدگیر، دوربین های مداربسته و حسگر اثر انگشت را داراست. از مزیت های اصلی آن می توان دقت بالا، قابلیت کنترل از راه دور، امکان ارسال sms روی تلفن همراه، منطقه بندی فضای تحت پوشش(Zone)  و تشخیص دود و آب گرفتگی را نام برد.

با یک لمس روی صفحه کنترل، پرده و کرکره (نصب شده در داخل یا خارج) و سایبان ها به سادگی قابل کنترل اند. هنگام ترک ساختمان با یک نگاه به صفحه نمایش، از وضعیت باز و بسته بودن کلیه درها و پنجره ها آگاه می شوید. کنترل درها با استفاده از حسگر اثر انگشت و کارت های مغناطیسی به صورت مرکزی، علاوه بر ایجاد ایمنی بیشتر، امکان طبقه بندی و زمان بندی دسترسی به ساختمان را به وجود می آورد.

ساختمان هوشمندسازی شده

ساختمان هوشمندسازی شده

برای دیدن این اینفوگرافیک با وضوح بالا کافیست برروی آن کلیک کنید.

 

فناوری ساختمان هوشمند، محوری برای رفع نیازهای آینده

در ساختمان هوشمند، می توان دمای اتاق ها را به تفکیک و بنا به نیاز، تنظیم کرد. همچنین مشروط کردن رویه کار سیستم به حضور ساکنان در ساختمان، تاثیر بسزایی در کاهش مصرف انرژی خواهد داشت.

در ساختمان هوشمند استفاده از آرشیو موسیقی و فیلم، بنا به سلیقه شخصی و به تفکیک از هر اتاق امکان پذیر است. آرشیو موسیقی و فیلم شامل: radio,dvd,tv,sound box و… که از آن در تمام اتاق های ساختمان بدون نقل و انتقال دستگاه و یا حتی cd و dvd مورد استفاده می شود.

آبیاری گل و گیاه، تنظیم فواره و آبشارهای مصنوعی از طریق صفحه کنترل به سادگی قابل کنترل اند. همچنین ساختمان هوشمند می تواند کنترل، آبیاری گل و گیاه در حیاط و یا داخل ساختمان را به طور خودکار، طبق برنامه از پیش تعیین شده عهده دار شود. برای نمونه: هر روز هنگام غروب در صورتی که رطوبت چمن کمتر از ۳۳ درصد باشد، سیستم آبیاری به شکل خودکار به کار می افتد.

در ساختمان هوشمند، روشن کردن و تعیین حرارت سونا، اطلاع یافتن از زمان رسیدن سونا به دمای مطلوب، خودکار کردن تصفیه استخر و یا جکوزی همگی به سادگی امکان پذیر است.

در ساختمان هوشمند، امکان اطلاع یافتن از وضعیت تمام وسایل الکتریکی و کنترل آن ها وجود دارد. مثلاً پس از اتمام کار ماشین لباسشویی، هشدار مبنی بر اتمام کار به اطلاع می رسد. هنگام استفاده از جاروبرقی با به صدا درآمدن زنگ تلفن یا آیفون، جارو بصورت خودکار خاموش می شود. به این صورت احتمال نشنیدن صدای زنگ تلفن هنگام کار با وسایل خانگی پر صدا یا به علت زیاد بودن صدای موسیقی، در ساختمان هوشمند عملاً منتفی است. همچنین در صورت باز ماندن در یخچال به مصرف کننده اخطار می شود.

با یک صفحه کنترل مرکزی، شما قادر به کنترل هوشمند تمامی دستگاه های موجود در ساختمان و آگاهی از وضعیت کارکرد آن ها هستید. صفحه نمایشی مجهز به فناوری لمسی Toch Screen است که به راحتی می توان از آن استفاده کرد و احتیاج به وسیله ورودی دیگری نیست.

کنترل خانه هوشمند

با استفاده از این فناوری امکان کنترل ساختمان هوشمند به صورت بی سیم wireless وجود دارد. وسیله کنترلی می تواند یک Tablet PC PDA و یا یک Remote control ساده رادیویی باشد. مزیت اصلی استفاده از RF نسبت به IRDA (فناوری بکار رفته در کنترل های تلویزیون) کارکرد از مصافت های طولانی تر بدون نیاز به دانستن فناوری ساختمان هوشمند می باشد.

اینفوگرافیک : دلایل انتخاب سیستم هوشمند Control4

به تعطیلات نوروز بروید با control4

با سیستم های هوشمند خانه خود را امن نگه دارید و به تعطیلات نوروز بروید

به تعطیلات نوروز بروید با control4

به تعطیلات نوروز بروید با control4

اگر برای تعطیلات نوروز امسال و دیدن بستگانتان قصد سفر به شهر یا کشورهای دیگر را دارید، سفر خوبی را برایتان آرزو میکنیم. یکی از بهترین فرصت ها در نوروز دیدن خانواده و عزیزان است، اما چیزی که همیشه استرس زاست امنیت خانه تان و وجود سارقان در این ایام است. ادامه مطلب

تجربه جدیدی با Control4 در سیستم عامل 2.6

تجربه جدیدی با Control4 در سیستم عامل ۲.۶

c3a2246305c00adcadb785eae5d6a57f

سیستم عامل که به عنوان پایه و اساس به کار می رود، اتوماسیون Control4 را برای زندگی شما به ارمغان آورده است. Control4 با آخرین نسخه سیستم عامل خود در حال ارتقاء فناوری خانه هوشمند است. سیستم عامل ۲.۶ در سطح جدیدی باعث افزایش عملکرد و ظرافت سیستم هوشمند خواهد شد. راهی برای گوش دادن به موسیقی، کنترل استخر و دمای آبگرم و ویژگی های جدیدی برای راحتی و آرامش ذهن شما در خانه اضافه شده است. ادامه مطلب

شب یلدا با Control4 در فرزانگان کاسپین

شب یَلدا یا شب چلّه یکی از کهن‌ترین جشن‌های ایرانی است.
در این جشن، طی شدن بلندترین شب سال و به دنبال آن بلندتر شدن طول روزها در نیم‌کرهٔ شمالی، که مصادف با انقلاب زمستانی است، گرامی داشته می‌شود. یلدا به زمان بین غروب آفتاب از ۳۰ آذر (آخرین روز پاییز) تا طلوع آفتاب در اول ماه دی (نخستین روز زمستان) گفته‌ می‌شود. خانواده‌های ایرانی در شب یلدا، معمولاً شامی فاخر و همچنین انواع میوه‌ها و رایج‌تر از همه هندوانه را مهیا و دور هم صرف میکنند. پس از صرف تناولات، قصه‌گویی پیرترها برای دیگر اعضای فامیل و همچنین فال‌گیری با دیوان حافظ رایج است. ادامه مطلب

حضور خانه هوشمند Control4 در غرفه سابا

خانه هوشمند Control4 در کنفرانس شبکه های هوشمند ۹۳

خانه هوشمند Control4 در کنفرانس شبکه های هوشمند ۹۳

انتخاب شرکت خانه هوشمند control4 جهت حضور در غرفه سابا (سازمان بهره وری انرژی ایران)‌ در کنفرانس شبکه های هوشمند ۹۳ ادامه مطلب

اینفوگرافیک: خانه هوشمند یا خانه سنتی؟

اینفوگرافیک: خانه هوشمند یا خانه سنتی؟

اگر هنوز هم بین انتخاب خانه هوشمند یا خانه سنتی شک دارید، در این اینفوگرافیک شما را با تفاوتهای خانه هوشمند و خانه سنتی آشنا می سازیم : ادامه مطلب