5 ایده نورپردازی در خانه هوشمند

۵ ایده نورپردازی در خانه هوشمند

 

نورپردازی در هوشمندسازی ساختمان

نورپــردازی یکــی از مهمتریــن مســایل طراحــی خانــه اســت کــه هــر چنــد زحمــت کمــی دارد امــا تاثیــر زیــادی در فضــای خانــه مــی گــذارد، چــه در جهــت راحتــی و آسـایش صاحب خانـه و چـه بـه خاطـر مهمانانشــان. نــور در صورتــی کــه ماهرانــه بــه کار گرفتــه شــود مــی توانــد طیــف وســیعی از وا کنــش هـای احساسـی را برانگیـزد و کمـک کنـد کـه یـک مهمانـی شـادتر یـا یـک شــام رمانتیــک، صمیمــی تــر برگــزار شــود.

گزینــه هــای زیــادی بــرای نورپــردازی وجــود دارد: LED هــا، المپ هــا، چراغ هــای ســقفی، لوســترها، نورهــای موضعــی و … بــا ایـن ابزارهـا شـما بـه معنـای واقعـی کلمـه مـی توانیـد محیـط را بـرای هـر حالتــی تنظیــم کنیــد.  اینــک ۵ ایــده مختلــف نورپــردازی را معرفــی مــی کنیــم کــه شــما مــی توانیـد بـه سـادگی در سرتاسـر خانـه از آن هـا اسـتفاده کـرده، مهمانان تان را تحـت تاثیـر قـرار دهیـد و همچنیـن میـزان آسـایش و راحتـی خودتـان را بالا ببریــد.

نورپردازی در هوشمندسازی ساختمان

پذیرایی از دوستان

شــدت نــور بیشــتر فضــا را شــادتر کــرده، میــل بــه تحــرک و هوشــیاری را افزایـش مـی دهـد. مـردم دوسـت ندارنــد در نــور مســتقیم و شــدید بنشـینند بـه همیـن دلیـل نـور زیـاد بایــد روی دیوارهــا و نقــاط مــورد توجــه متمرکــز شــود. بــه عنــوان مثــال از نــور بــرای تا کیــد کــردن بــر ارزش یــک اثــر هنــری یــا یــک المــان طراحــی جــذاب اســتفاده کنیــد.

نورپردازی میز شام در هوشمندسازی ساختمان

بافــت هــم مــی توانــد توســط نــور مــورد تاکیــد قــرار گیــرد. انعــکاس نــوری کــه از ســطوح شیشــه ای و فلـزی سـاطع مـی شـود مـی توانـد بـه اتــاق ســرزندگی ببخشــد. ســایه ای کــه توســط نــور مســتقیم روی دیــوار ایجــاد شــده یکــی دیگــر از تکنیــک هــای موثــر بــرای خلــق جذابیــت هــای بصــری اســت. اســتفاده از رنــگ در نورپــردازی، ا گــر در آن زیــاده روی نشــود مــی توانــد موثــر باشــد. رنــگ هــای گــرم مثـل قرمـز و نارنجی شـادی و گرمای اتـاق را افزایـش مـی دهـد و نـور قرمـز روی یـک دیـوار قرمـز مـی توانـد تاثیـر آن را تشــدید کنــد.

 

یک شام رمانتیک

بــا کاهــش ســطح روشــنایی سراســری و اســتفاده از رنــگ هــای ملایــم می تــوان فضایــی آرام و صمیمــی ایجــاد کــرد. نــور گــرم و ملایــم بــرای مــردم جلــب کننده تــر اســت، بــا قــرار دادن چنــد نــور موضعــی بــر روی دیــوار یــا میــز غــذا خــوری مــی تــوان ایــن حــس را افزایــش داد.

در ایـن جـا بـا دو ترفنـد بـرای خلـق یــک موقعیــت رمانتیــک آشــنا مــی شـوید:

تاریـک نـگاه داشـتن قسـمت هــای بالایــی دیــوار و پنهــان کــردن منابـع نـور. ایـن کار مـی توانـد حـس اســرارآمیزی را بــه شــام رمانتیــک شــما اضافــه کنــد.

تشریفات پیش از خواب

همــه افــراد یــک ســری تشــریفات پیــش از خوابیــدن دارنــد کــه بــه آن هـا کمـک مـی کنـد از هوشـیاری روز بـه آرامـش و آسـایش شـبانه برسـند. نورپــردازی توانایــی منحصــر بــه فــردی در کمــک کــردن بــه شــما در مســیرتان بــه ســوی یــک اســتراحت خــوب شــبانه دارد. ِ کم تـر مـی توانـد بـه انتقـال شـما نـور از روشــنایی روز کمــک کنــد. ا گــر دوسـت داریـد در رختخـواب مطالعه کنیــد چــراغ خــواب کنــار تخــت مــی توانـد طـوری تنظیـم شـود کـه فقـط بــه انــدازه ای نــور داشــته باشــد کــه بـرای مطالعـه راحـت مناسـب باشـد. سـایر بخـش هـای اتـاق خـواب بایـد بسـیار کـم نورتـر باشـد، امـا همچنـان بـه انـدازه ای کـه اطرافتـان را ببینـد، روشـن باشـد.

نورپردازی برای خواب

 ته بندی نیمه شب

گاهـی یـک تـه بنـدی شـبانه واقعـا مـی چسـبد، امـا ا گـر نـور چـراغ هـای روشــن آشــپزخانه بــه چشــمتان بخــورد، تضــاد زیــادی بــا تاریکــی اتـاق خـواب خواهـد داشـت و دوبـاره خوابیــدن را دشــوار خواهــد کــرد. همچنیـن ایـن احتمــال وجـود دارد کــه ســایرین زمانــی کــه شــما بــه دنبـال سـاندویچ یـا یـک لیـوان شـیر هســتید، از خــواب بیــدار شــوند. نـور مناسـب  بـرای یـک وعـده غــذای ســرپایی در نیمــه شــب تنهــا بــه انــدازه ای اســت کــه بتوانیــد راهتـان را بـدون برخـورد بـا مبلمـان و اثاثیــه منــزل پیــدا کنیــد. طــوری کـه چشـمانتان بـا نـور خیـره کننـده آزرده نشــود و مســیر رفـت و برگشــت بــه ســمت یخچــال را بــه راحتــی بیابیــد. ردیــاب هــای حرکتــی مــی تواننـد چـراغ هـای مسـیر آشـپزخانه را بــه ترتیــب روشــن کننــد و دوبــاره یکـی پـس از دیگـری(بـا یـک فاصلـه زمانــی مشــخص) آن هــا را خامــوش کننــد.

خوش آمدگویی به مهمانان

ورودی خانـه یـک فضـای مناسـب بـرای خوش آمـدگویـی بـه مهمانـان و ادامــه دادن ایــن حــس تــا آخــر مهمانـی اسـت. نورپـردازی می توانـد دو هــدف را تامیــن کنــد؛ انتقــال بیننــدگان از نــور شــدید روز بــه نــور ملایــم محیــط داخلــی و همچنیــن ایجـاد تاکیـد بـر نقـاط جالـب توجـه خانــه.

بــه طــور مثــال ورودی خانــه شــما در طـول روز نبایـد زیـاد تاریـک باشـد کـه چنـد لحظـه بـرای تطبیـق چشـم زمــان بگیــرد. بــه همیــن شــکل در شــب نبایــد خیلــی روشــن باشــد تــا وقتــی کــه مهمانــان از تاریکــی وارد میشــوند باعــث خیرگــی شــود.

مــردم بــه شــکل طبیعــی بــه محیــط هــای روشــن علاقــه منــد هســتند، بدیــن ترتیــب می توانیــد از نــور بــه عنــوان یــک مزیــت بــرای هدایـت مهمانـان بـه خانـه اسـتفاده کنیــد. بــا تابــش نــور مســتقیم بــر المان هــای معمــاری و آثــار هنــری، آن هــا را مــورد تا کیــد قــرار داده و بــه نمایــش بگذاریــد. ا گــر مــی خواهیــد مهمانانتــان مســیر مشــخصی بــه سـمت اتـاق نشـیمن یـا ناهارخـوری را طـی کننـد اطمینـان حاصـل کنیـد کــه ایــن مســیر بــه خوبــی روشــن شـده باشـد و سـایر مسـیرها کم نورتـر باشــد. خلــق صحنــه هــای نورپــردازی شــده توســط Control4 زمانــی کــه خانــه شــما توســط Control4 هوشــمند شــد، شــما می توانیــد چندیــن صحنــه نورپــردازی بــرای هــر اتــاق خانــه خلــق کنیــد. بــه ایــن طریــق تغییــر نورپــردازی مهمانــی بــه یــک شــام رمانتیــک بــه آســانی فشــردن یــک کلیــد خواهــد بــود.

کلید سناریوپذیر در هوشمندسازی ساختمان

کلید سناریوپذیر کنترل ۴ در هوشمندسازی ساختمان

 

شرکت مهندسی فرزانگان کاسپین مجری هوشمندسازی

برای مشاوره، طراحی و اجرا تماس بگیرید

۰۱۱۳۳۱۱۶۴۷۶